Ritmo Temporale

An immersive poetic documentary about time-perception

Ruben van den Hooff & Lars Gobbens

Synopsis

De dagelijkse routine waarin we leven, waarbij we afspraken inplannen, een bepaalde tijd werken en weer naar bed gaan in de avond, wij; de westerse samenleving oefent grote invloed uit op de waargenomen temporele lengte van het begrip ‘tijd’. De perceptuele tijd die men ervaart kan subjectief samentrekken en uitrekken op basis van temporele illusies, die voortkomen uit een ritme dat voortbestaat uit gemaakte regels binnen een westerse samenleving waarin wij leven. Wanneer men deze regels loslaat, zullen de metrums wegvallen die dienen als markeringen binnen tijd, zodat houvast wordt gecreëerd aan de perceptie hiervan. Een ritme zorgt er misschien wel voor dat de tijd betekenis krijgt, hoe zou de tijd bijvoorbeeld aanvoelen als er geen ritme is? Een ritme is iets waar we misschien wel behoefte aan hebben, maar het moet niet onze eigen vijand worden.

Tijd loopt voor alles en iedereen lineair en daardoor gelijk op de aarde. Echter kan het menselijk brein tijd anders interpreteren wanneer perceptuele illusies zich voordoen, deze treden op wanneer de stimulusintensiteit hoog is, binnen een korte periode hevig verandert of wanneer extremen waarneembaar zijn. Deze verschijnselen zijn van groot belang als het gaat om de perceptuele tijdservaring in een berggebied. Hier heerst namelijk een hoogtezonering waarbij een microklimaat optreedt, hierdoor liggen deze klimaten erg geïsoleerd en ver weg van onze westerse samenleving waar regels van tijd aan zijn gebonden. Het ritme waarop deze gebieden zich voortbewegen is door de snel veranderende luchtstromen erg onvoorspelbaar, waardoor variabelen zoals temperatuur en ontzag binnen een korte tijdsinterval snel zullen veranderen. Het Bernina berggebied gelegen in de zuidalpen op de grens tussen Zwitserland en Italië, is zo’n gebied waar het natuurlijke ritme de overhand heeft. 

Ritmo Temporale is een immersief Cinema Vérité waarin het ritme en de perceptie van tijd die daarbij komt kijken binnen de westerse samenleving bevraagd wordt. De Bernina Alpen worden poëtisch weergeven op een ritmische wijze die vertaald is vanuit de perceptie van tijd. Deze perceptie is vastgelegd door middel van waargenomen data die van invloed is op deze tijdsperceptie binnen het berggebied die vervolgens algoritmisch vertaald is naar een letterlijke vertaling van de perceptie van tijd. Ruben van den Hooff en Lars Gobbens hebben hiermee een perceptuele tijdsbeleving die gebaseerd is op objectieve en onvooringenomen data, omgezet in een vertaling hiervan. Waan je door het natuurlijk ritme van de Bernina Alpen, waarbij de bergen in een poëtisch ritme in beeld worden gebracht. Ritmo Temporale is een ononderbroken en autonome poëtische filminstallatie waarbij je de tijd hebt om stil te staan en na te denken wanneer het ritme dit toelaat.

The daily routine we live in, where we schedule appointments, work for a set time and go back to bed in the evening, us; Western society exerts a great influence on the perceived temporal length of the concept of ‘time’. The perceptual time one experiences can subjectively contract and stretch on the basis of temporal illusions, which arise from a rhythm made up of rules made within a Western society in which we live. When one lets go of these rules, the meters that serve as markers within time will disappear, so that a hold is created for the perception of this. A rhythm perhaps ensures that time acquires meaning, for example how would time feel if there is no rhythm? A rhythm is something we may need, but it shouldn’t become our own enemy.

 

Time runs linearly for everything and everyone and therefore equals on the earth. However, the human brain can interpret time differently when perceptual illusions occur, which occur when the stimulus intensity is high, changes violently within a short period of time or when extremes are observable. These phenomena are of great importance when it comes to the perceptual experience of time in a mountain area. This is because there is an altitudinal zoning where a microclimate occurs, as a result of which these climates are very isolated and far away from our Western society, where rules of time are bound. The rhythm at which these areas move is very unpredictable due to the rapidly changing air currents, meaning that variables such as temperature and awe will change rapidly within a short time interval. The Bernina mountain area, located in the southern Alps on the border between Switzerland and Italy, is such an area where the natural rhythm prevails.

 

Ritmo Temporale is an immersive Cinema Vérité in which the rhythm and perception of time involved in Western society is questioned. The Bernina Alps are rendered poetically in a rhythmic way that is translated from the perception of time. This perception is recorded by means of observed data that influences this perception of time within the mountain area, which is then algorithmically translated into a literal translation of the perception of time. Ruben van den Hooff and Lars Gobbens have converted a perceptual experience of time based on objective and unbiased data into a translation of this. Imagine yourself through the natural rhythm of the Bernina Alps, where the mountains are portrayed in a poetic rhythm. Ritmo Temporale is an uninterrupted and autonomous poetic film installation in which you have the time to stop and think when the rhythm allows.

Making-of

Om de perceptuele tijdservaring van een bergmassief vast te leggen en om te zetten in beeld hebben we gebruik gemaakt van een database aan klimatologische data die we hebben gemeten tijdens een periode van 3 weken in het Bernina bergmassief. Variabelen die invloed uitoefenen op temporele illusies hebben we gedurende vier momenten per etmaal opgevangen en vervolgens omgezet naar grafieken. Om een temporele tijdsbeleving in data te weergeven, hebben we deze data gecombineerd tot een grafiek die de tijdsbeleving het beste weergeeft, deze is samengesteld uit de opgevangen data en de differentie hiervan. Met behulp van deze grafiek hebben we een algoritme kunnen opstellen, zodat de objectieve tijdsperceptie terug naar voren komt in een beeldende vertaling. 

Om deze beeldende vertaling te produceren, hebben we op een ritmische wijze moeten filmen, wat inhoudt dat we elke dag een rituelende filmwijze moesten hanteren. Zo legden we op vier momenten per etmaal het massief vast; in de ochtend, middag, avond en nacht. Tijdens deze momenten hebben we een pallet aan beeldmateriaal verzameld, zodat er genoeg beeldmateriaal beschikbaar was voor het algoritme om een keuze hierin te kunnen maken en als het ware de edit op zich neemt. Het algoritme neemt artistieke keuzes die bijdragen aan de vertaling van de objectieve perceptie van tijd, zoals de shotlengte, shot-size, camera-angle en lenskeuze. Een objectieve perceptie houdt in dat we subjectieve ervaringen die geen link hebben met het ritme van het bergmassief buitenwegen houden.

Er is een Dogma opgesteld voor de productie van Ritmo Temporale, waar wij; de producenten ons aan zullen moeten houden. Via deze wijze kunnen we een objectief portret vastleggen van de Bernina bergen waarin het ritme duidelijk naar voren komt.

 • Het subject dient de boodschap op zichzelf over te brengen zonder daarvoor speciale camera-movements te gebruiken.
 • Technologie en menselijke invloeden dienen alleen vastgelegd te worden als deze in harmonie leven met het ritme van de natuur.
 • De uiteindelijk gekozen shots dienen gebaseerd te zijn op het ontwikkelde algoritme van de bergen in combinatie met de perceptie van tijd.
 • Sound dient real-time te worden opgenomen en alleen deze opnames dienen gebruikt te worden.
 • De grading dient alleen noodzakelijk wanneer deze gebruikt wordt om de daadwerkelijk ervaarde kleuren terug te brengen.
 • Wij als makers dienen onszelf op dezelfde golflengte te plaatsen als het ritme van de bergen tijdens de productie.
 • De presentatie van de film dient niet opgeleverd te worden als een film volgens commerciële en traditionele invalshoeken.

To capture the perceptual time experience of a mountain massif and convert it into images, we used a database of climatic data that we measured during a period of 3 weeks in the Bernina massif. We captured variables that influence temporal illusions for four moments per 24 hours and then converted them to graphs. In order to represent a temporal perception of time in data, we have combined these data into a graph that best represents the perception of time, which is composed of the collected data and its difference. With the help of this graph we were able to draw up an algorithm, so that the objective perception of time reappears in a visual translation.

To produce this visual translation, we had to film in a rhythmic manner, which means that we had to use a ritualistic filming method every day. For example, we recorded the massif at four moments per day; in the morning, afternoon, evening and night. During these moments, we collected a pallet of footage, so that enough footage was available for the algorithm to be able to make a choice and, as it were, take care of the edit. The algorithm takes artistic choices that contribute to the translation of the objective perception of time, such as shot length, shot size, camera angle and lens choice. An objective perception means that we keep subjective experiences that have no link with the rhythm of the mountain massif.

A Dogma has been drawn up for the production of Ritmo Temporale, where we; the producers will have to stop us. In this way we can capture an objective portrait of the Bernina mountains in which the rhythm is clearly visible.

 • The subject has to convey the message in itself without using special camera movements.
 • Technology and human influences should only be recorded if they live in harmony with the rhythm of nature.
 • The final shots chosen should be based on the developed algorithm of the mountains in combination with the perception of time.
 • Sound should be recorded in real time and only these recordings should be used.
 • The grading is only necessary when it is used to bring back the colors actually experienced.
 • We as makers need to place ourselves on the same wavelength as the rhythm of the mountains during production.
 • The presentation of the film should not be delivered as a film from commercial and traditional angles

Exhibition

De film is niet via een traditionele tweedimensionale wijze tentoongesteld, er is namelijk gebruik gemaakt van een vijfdelige schermopstelling, waarover het portret ritmisch verspreid en verteld wordt. Via deze wijze kan de immersiviteit tot het berglandschap worden verhoogt, waardoor de kijker één kan worden met het ritme van de bergen. De schermen zijn geprogrammeerd op basis van het algoritme, waardoor er een samen- en tegenspel ontstaat tussen de beeldschermen. Het ene moment kan er grote rust ontstaan door langdurige scènes die langzaam afgewisseld worden en een paar seconden later kan er grote agressie voelbaar zijn wanneer alle schermen mee zullen bewegen in het spel.

De kijker zal het medium ‘film’ opnieuw moeten ontdekken en tot zich moeten nemen om in de flow van het ritme van het bergmassief  te komen. Een perceptuele tijdservaring is ook van invloed wanneer we naar films en documentaires kijken, ondertussen zijn we gewend aan de standaard manier van het tot je nemen van films en ook dit zal dus van invloed zijn op de perceptie van tijd. Met deze opstelling zal dit niet meer als vanzelfsprekend en zal tijdsperceptie samentrekken en uitrekken. 

Voordat u de immersieve ervaring zal kunnen betreden, is het van te voren noodzakelijk om een tijdslot in te plannen via de Ritmo Temporale ticket machine. Deze machine zal u voorzien van een tijdslot in de nabije toekomst, waarna u de ruimte zult kunnen betreden. Dit is een cynische knipoog naar de regels van tijd waarmee wij leven binnen deze westerse samenleving.

The film has not been exhibited in a traditional two-dimensional manner, as a five-part screen arrangement has been used, over which the portrait is rhythmically distributed and narrated. In this way the immersion to the mountain landscape can be increased, so that the viewer can become one with the rhythm of the mountains. The screens are programmed on the basis of the algorithm, which creates an interaction and counterplay between the screens. One moment there can be great calmness due to lengthy scenes that are slowly alternated and a few seconds later there can be great aggression when all the screens will move with the game.


The viewer will have to rediscover and absorb the medium of ‘film’ in order to get into the flow of the rhythm of the mountain massif. A perceptual experience of time also affects when we watch movies and documentaries, meanwhile we are used to the standard way of taking in movies and so this will also affect the perception of time. With this arrangement this will no longer be taken for granted and perception of time will contract and stretch.


Before you can enter the immersive experience, it is necessary to schedule a time slot in advance via the Ritmo Temporale ticket machine. This machine will provide you with a time slot in the near future, after which you will be able to enter the room. This is a cynical nod to the rules of time with which we live in this Western society.

Crew

Ruben van den Hooff

Ruben is een jonge filmmaker die zich binnen dit veld vooral richt op conceptualisatie en regie. Tijdens zijn studie heeft hij zich gefocust op het maken en vervolgens het produceren van poëtisch audiovisueel beeld waarin hij maatschappelijke waardes en normen bevraagt. Ruben heeft zich tijdens de productie van Ritmo Temporale bezig gehouden met het bevragen van gemaakte concepten, zodat gemaakte keuzes tijdens de productie overeen zullen komen met de boodschap van het medium.

Lars Gobbens

Lars is  filmmaker en fotograaf, maar bovenal heeft hij een goed oog voor detail en het bepalen van de compositie van beeld. Lars is iemand die groot durft te denken, en er ook alles aan doet om het idee te kunnen realiseren tot een af project. Lars gaat niet aan de kant gaat voor een uitdaging of nieuwe dingen, sterker nog hij zoekt ze zelfs graag op. Lars houdt zich bezig met het maken van een interactieve installatie in combinatie met film. Buiten dit project om maakt hij natuurlijk ook nog andere films en foto’s. 

.

Download the full process and exploration paper from the link below to view all the insights and research that has been done to produce Ritmo Temporale. For further information or questions you can contact us by e-mail or telephone, these are given at the bottom of the webpage.

Stills

Ⓒ Ritmo Temporale 2022

Contact

rubenshooff@gmail.com

+31 6 37421530

 

lars@gobbens.com

+31 6 20561946

Follow us